เงื่อนไขในการใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน


1. สินค้าทุกประเภทที่เสี่ยงต่อการแตกหัก เสียหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขนส่ง และถึงแม้ว่าจะตีลังไม้แล้ว หากสินค้าของลูกค้ายังเกิดความเสียหาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการขนส่งตลอดระยะทางได้

2. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการนำเข้าในระบบก่อนทุกครั้ง หากไม่ได้รับการชำระค่าขนส่งนำเข้าอย่างถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าทุกกรณี

3. ในกรณีที่สภาพแพ็คเก็จสินค้ายับเยินเกินกว่าจะขนส่งได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรีแพ็คสินค้าใหม่และเก็บค่ารีแพ็คสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

4. ทางบริษัทฯ ไม่รับขนส่งสินค้าที่เสี่ยงต่อการติดไฟและสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น อาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย สินค้าที่มีน้ำมัน สินค้าที่มีแก๊ส แบตเตอรี่ที่มีโอกาสช็อตได้ง่าย หากลูกค้าฝ่าฝืนหรือเกิดความเสียหายต่อสินค้าในตู้ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดเชยเป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท

5. หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแนะนำให้ถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับทั้งหมด ถ่ายรูปหีบห่อหน้ากล่อง และถ่าย VDO ตอนแกะกล่องสินค้าเก็บไว้เสมอ หากพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือไม่ได้รับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตรวจสอบ ถ้าหากไม่มีหลักฐานทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

6. ลูกค้าพรีออเดอร์ หากรับสินค้าแล้ว ลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหาได้สินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่ง ร้านส่งสินค้าไม่ครบ และอื่นๆ กรุณานำหลักฐานแจ้งปัญหาเข้ามาในระบบโดยทันทีหรือแจ้งภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากลูกค้าแจ้งทางบริษัทช้า เกินเวลาที่กำหนด จะติดตามยาก และอาจจะไม่ได้รับการชดเชยจากร้านค้าจีน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากร้านค้าทุกกรณี

7. หากสินค้าสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบ ตามมูลค่าสินค้าตามจริงไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งสินค้าที่สูญหาย ลูกค้าสามารถทําประกันสินค้าโดยชําระ 10% ของราคาสินค้า เมื่อสูญหายทางบริษัทรับผิดชอบเต็ม 100% ของจำนวนมูลค่าสินค้านั้นๆโดยการทำประกันสามารถติดต่อแจ้งกับทางบริษัทได้ทาง Line หรือ E-mail และ ถ้าหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี

8. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด

9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้ากรณีจำเป็น เพื่อระบุประเภท และบันทึกข้อมูลสินค้า

10. ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าต้องห้าม หากพบว่ามีการลักลอบนำเข้า กรณีโดนยึดหรือเกิดปัญหาต่างๆ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า และหากสินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการสุ่มตรวจสินค้าจากด่าน

12. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีอันเกิดจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ และเหตุการณ์ การเมือง สงคราม อุบัติเหตุ ศุลกากร และหน่วยงานของรัฐอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือยึดสินค้า

13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเรทเงิน และราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง

14. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าหลังจากสินค้าเข้าโกดังไทยภายใน 7 วัน หากสินค้าสูญหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และในกรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด

15. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกกรณี

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้าในประเทศ

1. การจัดส่งสินค้าในประเทศ จะตัดรอบแพ็คสินค้าเวลา 11.00 น. ของทุกวัน จึงจะสามารถแพ็คสินค้าและกระจายสินค้าในวันเดียวกัน กรณีออกบิลและชำระเงินหลังเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แพ็คสินค้าและจัดส่งในวันถัดไป

2. บริษัทฯ จะทำการแนบบิลค่าขนส่งทุกครั้ง และนำกรณีชำระค่าส่งต้นทางจะเรียกเก็บสำรองจ่าย หากมีส่วนต่างจากเงินส่วนนี้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินเข้าระบบ แต่ถ้าหากค่าขนส่งมากกว่าจำนวนที่สำรองจ่าย ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเติมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลได้จากใบเสร็จการจัดส่ง

3. กรณีการขนส่งเอกชนที่ลูกค้าเลือก แต่บริษัทขนส่งเอกชนนั้นๆไม่สามารถจัดส่งได้ (เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนัก ประเภทสินค้าหรืออื่นๆ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกการขนส่งให้อัตโนมัติตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. หากลูกค้าต้องการแก้ไขบิลแจ้งส่งของ หรือยกเลิกการแจ้งส่งสินค้า ต้องแจ้งเข้ามาทาง Lineของบริษัท ก่อนเวลา 10.30 น. หากแจ้งหลังเวลาดังกล่าวพนักงานจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่แก้ไขข้อมูลในบิลรวมถึงการยกเลิก เนื่องจากมีการแพ็คเสร็จเรียบร้อยและอยู่ในขั้นตอนการเตรียมจัดส่งแล้ว

เงื่อนไขการคิดค่าบริการนำส่ง

น้อยกว่า 5 kg - ค่าบริการ 20 บาท

มากกว่า 5-15 kg - ค่าบริการ 30 บาท

มากกว่า 15-40 kg - ค่าบริการ 40 บาท

มากกว่า 40 kg ขึ้นไป - ค่าบริการ 60 บาท

Top